Semalt syn: Bu näme we nähili işleýär?Her kiçi kärhana web sahypasynyň traffigini köpeltmek isleýär. Onlaýn iş üçin bu üstünlikleriň esasyny düzýär.

Esasy sorag “Nädip?”

Aslynda işleýän mugt we tölegli SEO hyzmatlaryny nirä öwrüp bilersiňiz?

Sahypaňyzyň işleýşini we traffigini düýpgöter gowulandyryp biljek gurallaryň biri Semalt.

Şeýlelik bilen, bu “Semalt” synynda, hakykatdanam gymmadynyň bardygyny anyklamaga kömek ederis.

Ine, şu barada durup geçeris:
 • Semalt.com näme?
 • SEO näme?
 • Semalt hyzmatlary
 • Semalt müşderi synlary
 • Semalt nädip ulanmaly
 • Jemleýji netije

Semalt.com näme?

Bu ýerde “Semalt” -da SEO (Gözleg motory optimizasiýasy) üçin gurallar toplumy bar.

Biz diňe bir SEO bilen däl, eýsem web ösüşi, analitika we wideo önümçiligi ýaly hyzmatlar bilen onlaýn işewürlikleri üstünlikli amala aşyrmak wezipesini ýerine ýetirýäris. (Has soňraky hyzmatlarymyzda).

Emma biz diňe bir SEO kompaniýasy däl. Bu pudaga gatnaşýan adamkärçiligi gowy görýäris.

Işewürligi ösdürmekden başlap, müşderiniň üstünliklerine çenli adam resurslaryna çenli adam (we pyşdyl) toparymyz bilen duşuşyp bilersiňiz. Her bir adamyň rolunyň nämedigini görüp bilersiňiz, birnäçe gyzyklanýan zatlarymyzy öwrenip bilersiňiz, soň bolsa gije-gündiziň islendik wagty bize jaň edip bilersiňiz. (Iňlis, fransuz, italýan, türk we başga-da köp dillerde gürläp bileris!)

Aýratynam tolgundyrýan bir toparyň agzasy bar: Turbo.

2014-nji ýylda täze ofislerimize göçüp baranymyzda, Turbo köne gül küýzesinde tapdyk. Öňki ofis eýesi ony diňe şol ýerde galdyrdy.

Aý, Turbo pyşbagadygyny bellemelidiris.


Şol pursatdan başlap, ony ofis haýwanlary we kompaniýanyň maskoty hökmünde kabul etdik. Indi ol Ukrainadaky ýerimizdäki uly akwariumda ýaşaýar.

Toparymyzyň agzalary siziň üçin näme edip biler? Biziň hemmämiz SEO hakda.

SEO näme?


Gözleg motory optimizasiýasy , gözleg netijelerinde web sahypaňyzy has ýokary görkezmek üçin belli bir amaly ýerine ýetireniňizde. SEO tölegli mahabatlary almakdan tapawutlylykda organiki.

Şonuň üçin web sahypaňyz bar bolsa we traffigiňizi köpeltmek isleseňiz, SEO meýilnamaňyzyň bir bölegi bolmaly.

SEO tejribe merkezi iň meşhur gözleg motory - Google-yň göwnünden turýar. Google-da gözlegçiniň gözleýänine esaslanýan gözleg netijelerini düzýän algoritm bar.

Iň esasy derejede, SEO-ny iki bölege bölüp bilersiňiz: sahypadaky SEO we sahypadan daşary SEO.

Sahypadaky SEO web sahypaňyzdaky gözegçilik astyndaky faktorlara degişlidir. Bu sahypanyň tizligini, kod netijeliligini, mazmunyň hilini we sahypaňyzyň ýerleşişini we dizaýnyny öz içine alar. Bularyň hemmesi SEO öndürijiligiňiz üçin gaty möhümdir.

Sahypadan daşary SEO beýleki saýtlaryň arka baglanyşyklary, sosial mediýa salgylanmalary we web sahypaňyzyň daşyndaky beýleki marketing taktikalary ýaly faktorlary öz içine alýar. Sahypadan daşary iň möhüm SEO faktorlary arka baglanyşyklaryň sanyny we şol baglanyşyklaryň hilini öz içine alýar.

Senagatdaky beýleki ýokary hilli saýtlar sahypaňyza baglanyşsa, bu siziň üçin gowy. Google muny halaýar we web sahypaňyzy has ýokary derejä çykarar.

Şeýle-de bolsa, edip biljek iň möhüm zadyňyz, yzygiderli ýokary hilli mazmun bilen üpjün etmekdir. SEO uzak möhletli oýun.

Ajaýyp mazmun döretmäge üns berseňiz, Google-yň artykmaç reýtingleri geler. Adamlar, sahypaňyza baglanyşarlar we ajaýyp mazmun goýsaňyz, başgalary şol ýere ibererler.

Semalt hyzmatlary

Semalt tölegli we mugt SEO hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär. Esasan, sahypaňyzy bir üçegiň aşagynda işledip, gülläp ösüp bileris.

Ine, hödürleýän hyzmatlarymyz:
 • AutoSEO
 • FullSEO
 • Web Analitika
 • Web Ösüş
 • Wideo Önümçilik
 • Awtomatlaşdyrylan mahabat platformasy
Geliň, her hyzmaty gysgaça beýan edeliň. Bu size näme peýdalanyp boljakdygyňyz barada has gowy düşünje berer.

AutoSEO

“AutoSEO” bukjamyz, onlaýn işewürler üçin “doly jaý” diýýäris. Bu paket bilen alarsyňyz:
 • Sahypanyň görnükliligini gowulandyrmak
 • Sahypada optimizasiýa
 • Baglanyşyk binasy
 • Açar söz gözleg
 • Web analitikleri hasabat berýär

Ajaýyp web sahypaňyzy döredýärsiňiz. Google üçin optimizirleýäris.

“Ak şlýapa” SEO usullaryny ulanyp, bary-ýogy $ 0.99-dan başlap traffigiňizi gowulaşdyryp bilersiňiz.

“AutoSEO” iň gowusy:
 • Web ussatlary
 • Kiçi kärhanalaryň eýeleri
 • Başlangyçlar
 • Freelancers

FullSEO

Esasy SEO hyzmatlarynyň üstünde - içerki optimizasiýa, ýalňyşlary düzetmek, mazmun ýazmak, baglanyşyk gazanmak we goldaw ýaly zatlar - FullSEO bilen has köp gazanarsyňyz.

SEO toparymyz siziň we işiňiz üçin aýratyn meýilnama düzer. Has ýokary derejelere ýetmeli we web sahypaňyzy gowulandyrmak meýilnamasyny durmuşa geçirmeli.

“FullSEO” iň gowusy:
 • Işewürlik taslamalary
 • Elektron söwda
 • Başlangyçlar
 • Web ussatlary
 • Telekeçiler

Web Analitika

“Semalt Web Analytics” -iň kömegi bilen:
 • Web sahypaňyzyň reýtingini barlaň
 • Sahypaňyzy has elýeterli ediň
 • Salgylary bäsdeş web sahypalarynda saklaň
 • Sahypadaky optimizasiýa ýalňyşlyklaryny kesgitläň
 • Web derejeli hasabatlary alyň
Web sahypaňyzy nädip kämilleşdirmelidigini bilmek üçin ilki bilen ýiten bölekleri görmeli. Analitiklerimiz bilen teklip edilýän açar sözleri tapyp bilersiňiz, adamlaryň gözleýän zadyny tapyp bilersiňiz we bäsleşigiň syrlaryny açyp bilersiňiz.

“Semalt Web Analytics” iň gowusy:
 • Web ussatlary
 • Kiçi telekeçiler
 • Başlangyçlar
 • Freelancers

Web Ösüş

Web sahypaňyzy siziň üçin gurmak üçin bararys. Gelip-gidýänleri garşylaýan we dogry ugra gönükdirýän ýumşak we hünärmen web sahypalaryny döredýäris.

Web sahypaňyzyň görnüşi we tizligi, bökmek tizligiňize we ortaça sahypa görmegiň wagtyna täsir edýär. Bu bolsa SEO-a täsir eder.

Şonuň üçin döredýän her bir web sahypamyz çalt, gezmek aňsat we SEO üçin doly optimallaşdyrylýar.

Wideo Önümçilik

Wideo hemme ýerde bar we hemişe meşhur bolýar. Şonuň üçin sahypaňyzy tapawutlandyrmak üçin professional wideolar gerek.

Wideolar diňe bir müşderileriňizi gyzyklandyrýar we habar berýär, eýsem olary sahypaňyzda has uzak saklaýar. SEO reýtingiňiz üçin bu gaty gowy.

Wideo önümçilik hyzmatymyz bilen size kömek ederis:
 • Düşünjäni ösdüriň
 • Scriptazgyny ýazyň
 • Wideo öndüriň
Hatda professional ses çykarmak zehinini hem üpjün edýäris!

Wideo önümçiligimiz iň gowusy:
 • Podkasterler
 • YouTubers
 • Web ussatlary
 • Kiçi telekeçiler
 • Başlangyçlar
 • Freelancers

Semalt müşderi synlary

Dogrymy aýtsam, önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda dowam edip bileris. Munuň sebäbi, edýän zatlarymyza höwesli.

Emma öňki müşderilerimiziň biz hakda aýdanlaryny eşitmek peýdaly bolup biler. Ine, ine, iň gowy görýän müşderilerimiziň pikirleri ...

MALO Klinikasyndan Kristian: "Semalt-dan peýdalandyk ... Soňky üç ýylda milli ýokary derejeli web sahypasy bolmak üçin" -diýdi. "... Reýting üçin gowulaşmak isleseňiz, iň gowy maslahat Semalt."

Msofas Limited-den Wojtek: "Iň gowy SEO kompaniýalarynyň biri diýmeli. “Birnäçe SEO kompaniýasyny synap gördüm, ýöne islän zadymy alyp bilmedim. Semöne Semalt bilen ahyrsoňy düşündim. ... Web sahypamyň nämä mätäçdigine düşündiler we hemmesini işimiň gowulaşmagy üçin etdiler we netijede girdejimi artdyrdy. "

"Baja Properties" -den ispan dilli Joseoze şeýle diýýär: "Dolandyryjymyz Volodymyr Skyba-dan soňky telefon jaňlary, e-poçta habarlary we hepdelik habarlar bilen özümizden hoşal bolduk. “Biz öz pudagymyzda birnäçe açar sözleriň garyndysy boýunça birinji ýerde durýarys we öňdebaryjy birnäçe aý bäri e-poçtalarymyzy kakýarlar. Özüm webmaster bolandygyna garamazdan, muny amala aşyrmak üçin näme edýändikleri bilen gyzyklanýaryn. "

Müşderilerimiziň bizi gowy görýändigi düşnüklidir. Biz olary derrew gowy görýäris!

Semalt nädip ulanmaly

Semaltyň baş sahypasyna gireniňizden soň, ilkinji görjek zadyňyz, domeniňiziň hilini görkezýän mugt gural. URLönekeý URL-ňizi giriziň we “Indi başlaň” düwmesine basyň.

Şeýle edeniňizden soň, hasaba alynmagyňyz soralar. Bu prosesi mümkin boldugyça aňsatlaşdyrdyk - diňe e-poçta salgyňyzy giriziň, parol dörediň we adyňyzy aýdyň.

Hasabatyňyzy we goşmaça täzelenmeleri poçta gutyňyza iberip bilersiňiz.

Hasaba alnandan soň, dolandyryş paneliňize äkidiler. Bu ýerde öz reýtingleriňizi görüp, web sahypasynyň derňewini alyp we täze taslama döredip bilersiňiz.

Sag tarapda açar sözleri we hersiniň reýtingini görersiňiz. Hatda täze açar sözler goşup, doly analitiki açar söz hasabatyny görüp bilersiňiz.

Çep aşaky web sahypasy seljerijisine girip, aşakdakylary görüp bilersiňiz:
 • Alexa reýtingi
 • Dynç alyş derejesi
 • Her sahypa gelýän adam üçin gündelik sahypa görnüşleri
 • Sahypada gündelik wagt
 • Gelýän ýerler
 • Jikme-jik SEO maglumatlary
 • Tizlik we ulanylyş
 • Serwer we howpsuzlyk maglumatlary
 • Jübi sazlaşygy
 • Sahypaňyzy nädip gowulaşdyryp boljakdygy barada maslahatlar

Şeýle hem, taslama we baglanyşykly hasabat döretmek üçin Hasabat merkeziniň goýmasyna girip bilersiňiz.

Hasabatyňyza süzgüçleri, reýtingleri, tertipleşdirmeleri we senäniň aralygyny goşup bilersiňiz. Mundan başga-da, hasabatyňyzyň nädip we haçan dörediljekdigini we size iberiljekdigini düzüp bilersiňiz.

Umuman aýdanyňda, bu mugt gural bilen köp peýdaly maglumatlary we statistika alyp bilersiňiz.

Elbetde, web sahypaňyz bilen has köp kömek almak üçin täzeläp bilersiňiz. Şeýle etmek bilen, tejribämiziň, çeşmelerimiziň, bilimlerimiziň we ýokary derejeli toparyň agzalarynyň kömegi bilen gözleg motorynyň netijeleriniň iň ýokarsyna çykmaga kömek edip bileris.

Jemleýji netije

Bu “Semalt” syny, bu mugt we tölegli SEO hyzmatlarynyň web sahypaňyzyň reýtingine nähili peýdaly bolup biljekdigini görkezýär. Sahypaňyzyň reýtingi näçe gowy bolsa, şonça-da köp girdeji gazanyp bilersiňiz.

Şeýlelik bilen, SEO we myhman tejribäňizi gowulaşdyrmak isleýän bolsaňyz, size ähli tarapdan göz aýladyk.

Mugt sahypa hasabyňyzy alanyňyzdan soň ýazylyp bilersiňiz, derrew habarlaşarys!